Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Obchodní firma: FALCOM, s.r.o.

IČ: 07360479

DIČ: CZ07360479

se sídlem: Nechvílova 1854, 148 00 Praha 4

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299583

kontaktní údaje:

email: info@dogrider.eu

telefon: +420 778153860

www adresa: www.dogrider.eu

(dále jen „prodávající“ nebo „Falcom“)

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“ nebo „Zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.dogrider.eu (dále je „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami se každý Zákazník má možnost seznámit před odesláním objednávky. Zároveň jsou každému Zákazníkovi zasílány neprodleně po obdržení jeho objednávky a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující se zněním obchodních podmínek byl před uzavřením kupní smlouvy řádně seznámen.

1.4. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Pokud kupující má zájem o uzavření smlouvy v jiném jazyce, zvolí v internetovém obchodě odpovídající možnost jazykové volby.

2. Postup před uzavřením smlouvy, objednávací postup, uzavření smlouvy

2.1. Sdělení před uzavřením smlouvy

* 2.1.1. Ze strany Falcomu nejsou účtovány žádné náklady za použití prostředků komunikace na dálku, Zákazníkovi však mohou vzniknout obvyklé náklady spojené s užíváním těchto služeb vůči třetím osobám (např. mobilní operátor, poskytovatel internetového připojení).

* 2.1.2. S výjimkou způsobu platby dobírkou (čl. 9.4) požaduje Falcom úhradu kupní ceny, resp.

v případě platby kartou rezervaci částky odpovídající kupní ceně (čl. 9.3), před vyexpedováním zboží zákazníkovi; způsob platby si zákazník volí při objednávacím procesu. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

* 2.1.3. Falcom neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, či smlouvy na dobu neurčitou.

* 2.1.4. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Falcomem uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; celkové náklady na dodání zboží nebo služby se mohou lišit podle zvolené metody a poskytovatele dopravy, jakožto i způsobu platby a hodnoty objednaného zboží; způsob dopravy si zákazník volí při objednávacím procesu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

* 2.1.5. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Bližší podmínky, včetně doručování do jiných zemí, upravuje čl. 3 obchodních podmínek.

* 2.1.6. Podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jsou uvedeny v čl. 6 obchodních podmínek. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

2.2. Objednávací proces

* 2.2.1. Kliknutím na výrobek, či jeho popis, přejde zákazník na detaily produktu, např. detaily týkající se designu produktu. Výrobek se umístí do virtuálního nákupního košíku po kliknutí na symbol nákupního košíku.

* 2.2.2. Po kliknutí na symbol “nákupního košíku” se zákazníkovi zobrazí přehled všech vybraných produktů, které může kdykoliv kontrolovat a v případě nutnosti tvořit změny.

* 2.2.3. Pokud zákazník dokončil svůj výběr produktů, pokračuje skrze tlačítko „K objednávce/pokladně”. Zákazník musí zadat svou adresu a fakturační údaje.

* 2.2.4. V dalším kroku se zákazník dostane k poslednímu kroku objednávky, a to je “Přehled“. Zde se Vám zobrazí celá objednávka s cenami jednotlivých výrobků (včetně DPH) a cena za případné poštovné a balné. V tomto kroku může zákazník obsah celé objednávky zkontrolovat.

* 2.2.5. Zákazník závazně objedná v momentě, kdy v posledním kroku klikne na ikonu “Objednat”. Tímto je objednávka odeslána.

2.3. Uzavření smlouvy

* 2.3.1. Obrázky v internetovém obchodě jsou určeny pro ilustraci, nepředstavují závazné nabídky prodeje.

* 2.3.2. Objednávka kupujícího pro vytvoření kupní smlouvy se tvoří kliknutím na tlačítko „Koupit“. Zákazník poté neprodleně obdrží automatické potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky e-mailem („potvrzení obdržení objednávky“). Přílohou automatického potvrzení obdržení objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Toto automatické potvrzení obdržení objednávky nepředstavuje uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím, které Falcom Zákazníkovi potvrdí následným

e-mailem, zaslaným obvykle v pracovní době Falcomu nejbližší pracovní den po obdržení objednávky. Smlouva s Falcomem je uzavřena až v okamžiku, kdy Falcom zašle zákazníkovi Oznámení o přijetí objednávky.

* 2.3.3. Všechny objednávky kupujícího přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

* 2.3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

* 2.3.5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3. Poštovné a balné

3.1. Při objednání zboží a zvolení platby na dobírku, účtujeme dobírku ve výši 55,-Kč.

Nevztahuje se na dopravu na Slovensko. Ceny poštovného a balného na Slovensko a jiných zemí jsou uvedeny na internetových stránkách e-shopu.

Viditelně poškozené nebo rozbalené zásilky nepřebírejte. Kontaktujte nás na tel. čísle 778153860, abychom se domluvili, jak dále postupovat. Podrobnosti též najdete v čl. 4 obchodních podmínek.

4. Dodání zboží

4.1. Pokud není uvedeno jinak, je dodací lhůta stanovena na 2-7 pracovní dny od vyexpedování.

4.2. V případě, že Falcom není schopen bez vlastního zavinění objednaný produkt zákazníkovi dodat kvůli chybě na straně dodavatelů tohoto produktu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě musí Falcom neprodleně zákazníka informovat a domluvit se na dalším postupu, případně na vrácení peněz.

4.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující zboží nepřevezme a to se vrátí prodávajícímu, poštovné hradí kupující.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě poškození výrobku během dodání kontaktuje zákazník neprodleně zákaznický servis. V důsledku oznámení podává Falcom stížnost týkající se škody u dopravce nebo dopravního pojistitele. Pokud zákazník poškození při přepravě nenahlásí, nemá toto žádný dopad na jeho zákonná práva z vadného plnění.

5. Výhrada vlastnictví

5.1. Až do okamžiku kompletního zaplacení ceny zůstává zboží vlastnictvím společnosti Falcom. Před převedením vlastnictví není dovoleno zboží převést na další osobu, zastavit, zpracovat nebo změnit bez souhlasu Falcomu.

6. Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, je oprávněn ve lhůtě čtrnácti dní od smlouvy odstoupit. Následující ustanovení se týkají práva na odstoupení od smlouvy a vyloučení práva na odstoupení od smlouvy. Pokud má zákazník jakékoliv další otázky k odstoupení od smlouvy, může se obrátit na tel. 778153860 nebo email info@dogrider.eu.

Návod na odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele

6.2. Zákazník má právo během čtrnácti dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní ode dne, kdy Zákazník získá do fyzického držení poslední zboží z dané objednávky.

6.3. Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení, musíte nás Falcom, s.r.o. Nechvílova 1854, Praha 4, 14800, informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněný na internetových stránkách obchodu.

6.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, abyste odeslali oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

6.5. V případě účinného odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi za dané objednávky (mimo ostatní státy,kdy kupující hradí oboje poštovné). Platby musí být vráceny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení odstoupení od smlouvy. 

6.6. Vrácení plateb můžeme odepřít, dokud neobdržíme zpět zboží nebo dokud Zákazník neprokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu.

6.7. Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než čtrnáct dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu:

Falcom, s.r.o. Nechvílova 1854, Praha 4, PSČ 14800.

6.8. Cenu poštovného za vrácení zboží hradí Zákazník.

6.9. Čtrnáctidenní lhůta je zachována, bude-li zboží v této lhůtě odesláno. Kupující má právo si v této lhůtě zboží vyzkoušet jako v kamenném obchodě, nikoli ho v této lhůtě používat. Kupující je povinen při navrácení zboží důkladně zabalit, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním stavu a originálním obalu. Při vyzkoušení sedačky, zda pasuje na kolo a velikostně na pejska, velmi doporučujeme, neutahovat naplno šrouby na plastovém držáku a opěrce a neposazovat pejska přímo na pěnovou podložku (v takových situacích může dojít k viditelnému opotřebení)! 

6.10. Prodávající potvrdí Zákazníkovi neprodleně přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.11. V případě odstoupení od smlouvy může být vrácená kupní cena ponížená o snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží nebo zboží vráceno zpět s vysvětlením, proč nebylo odstoupení od smlouvy akceptováno.

7. Stížnosti a mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

7.1. Pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, napište nám na email info@dogrider.eu.

7.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

7.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz zde (http://www.mpo.cz/dokument169867.html).

7.4. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce (https://adr.coi.cz/cs).

7.5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Falcomu poprvé.

7.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jen spotřebitel žijící v EU proti podnikateli se sídlem v EU. Falcom nemá povinnost ani zájem účastnit se tohoto mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím platformy.

7.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

7.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, https://evropskyspotrebitel.cz/mimosoudni-reseni-sporu-adr/ .

7.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8. Práva z vadného plnění, jejich uplatnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí českým právem a jeho příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Falcom odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Falcom zejména odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

* 8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Falcom nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

* 8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Falcom uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

* 8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

* 8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, barvě a velikosti

* 8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Na dárek poskytnutý Falcomem k nákupu se nevztahuje záruka ani odpovědnost prodávajícího za vady.

8.5. Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.6. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Podstatné porušení smlouvy

8.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:

* 8.8.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady,

* 8.8.2. na odstranění vady opravou věci;

* 8.8.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

* 8.8.4. odstoupit od smlouvy.

8.8. O podstatné porušení smlouvy jde tehdy, pokud je vadné plnění takového rázu, u kterého by Falcom při uzavírání smlouvy věděla či mohla vědět, že by zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

8.9. Zákazník sdělí Falcomu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Falcomu; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.10. Neodstraní-li Falcom vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8.11. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz čl. 8.13.

8.12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Nepodstatné porušení smlouvy

8.13. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.14. O nepodstatné porušení jde vždy, pokud nejsou splněny podmínky dle čl. 8.7.

8.15. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Falcom dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Falcom odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

8.16. Neodstraní-li Falcom vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Falcomu.

Uplatnění práv z vadného plnění

8.17. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u Falcomu na adrese:

Falcom, s.r.o., Nechvílova 1854, Praha 4, 14800.

8.18. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Falcom obdržela od zákazníka reklamované zboží (den převzetí zboží).

8.19. O oprávněnosti reklamace rozhodne bez zbytečného odkladu pověřená osoba Falcomu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se dohodneme na delší lhůtě.

8.20. Uplatnění práv dle čl. 8 těchto obchodních podmínek Falcom zákazníkovi písemně potvrdí. Současně uvede, kdy bylo právo uplatněno, a dále dobu vyřízení reklamace.

8.21 Při dodání nové věci vrátí zákazník Prodávajícímu věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

8.22. V případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění, Falcom zákazníkovi uhradí účelně vynaložené náklady bezprostředně spojené s přepravou zboží za účelem uplatnění reklamace, které byly vynaložené v nezbytném a přiměřeném rozsahu, a dále náklady na poštovné. Za účelně vynaložené náklady se nepovažují náklady na odstranění vady, nebo náklady soudního řízení, jehož předmětem je nárok na přiznání práva z vadného plnění.

8.23. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit

v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

* 8.23.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

* 8.23.2. použil-li zákazník věc ještě před objevením vady,

* 8.23.3. nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

* 8.23.4. prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník Falcomu, co ještě vrátit může, a dá Falcomu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.24. Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu Falcom v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. V tomto potvrzení Falcom vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.

9. Způsoby platby

9.1. Platba za zboží je možná prostřednictvím dobírky, bankovním převodem, platební kartou nebo přes GoPay. Falcom si vyhrazuje právo v určitých případech akceptovat pouze určité druhy plateb. Platba posíláním hotovosti či šeků není možná.

9.2. Bankovní převod

* 9.2.1. Pokud si Zákazník přeje platbu bankovním převodem, je nutné zaplatit do 7 dnů po obdržení potvrzení přijetí objednávky požadovanou částku na níže uvedené konto (všechny potřebné údaje obdrží Zákazník i v automatickém emailu).

* 9.2.2. Bankovní spojení pro české zákazníky:

číslo účtu 100353778/5500

* 9.2.3. Bankovní spojení pro zákazníky z jiných zemí:

IBAN CZ4455000000000100353778

9.3. Platební karta

* 9.3.1. Při placení platební kartou bude částka stržena z účtu Zákazníka během jednoho týdne po odeslání zboží. Je možné využít platební karty typu MasterCard a VISA.

9.4. Dobírka

* 9.4.1. Platba prostřednictvím dobírky je v České republice tím nejčasnějším způsobem platby za zboží nakoupené na internetu. Za objednané zboží zaplatíte až při jeho převzetí, řidiči přepravní společnosti

9.5. GoPay

* 9.5.1. GoPay je internetový platební systém, který umožňuje komukoliv s e-mailovou adresou posílat a přijímat online platby pomocí své platební karty nebo bankovního účtu. Na Falcom.cz jej můžete k platbě použít bezpečně, snadno a rychle.

9.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailo-vou adresu kupujícího nebo přiložen k dodávanému zboží.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Falcom bere ochranu dat svých Zákazníků velmi vážně. Zákazník uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy a pro marketingové účely v rozsahu údajů vyplněných v objednávce. Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, žádat opravu nebo výmaz osobních údajů. Ochrana osobních údajů a práva a povinnost subjektu údajů a zpracovatele údajů se řídí podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

  1. Provozovatel internetového obchodu

Falcom, s.r.o., Nechvílova 1854, Praha 4, 14800, jednatel Ivan Rumler, e-mail: info@dogrider.eu.

12. Bezpečnostní pokyny a upozornění

NEPOUŽÍVEJTE DOGRIDER, POKUD MÁTE KARBONOVÝ RÁM NEBO SILNIČNÍ ŘÍDÍTKA (BERANY)!

Pokud se rozhodnete zakoupit a nainstalovat sedadlo pro vašeho domácího mazlíčka Dogrider, tak to činíte na vlastní nebezpečí. Cyklistika může být velice nebezpečná, zejména při přepravě cestujících nebo nákladu jakéhokoliv druhu. Musíte vždy nosit ochranné pomůcky (helmu, rukavice atd.). Majitelé, jednatelé, zaměstnanci nebo jiní představitelé firmy Falcom s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené použitím sedačky Dogrider. Dále kupující přebírá veškerá rizika spojená s montáží a použitím sedaček značky Dogrider. Váš mazlíček musí být vždy na sedačce zajištěn a být připoutaný pomocí dodaného bezpečnostního postroje. Viz stránka Instalace a pokyny. Všeobecné obchodní podmínky. Při koupi tohoto produktu akceptuji tyto ustanovení.  Při každém použití sedačky pro psy Dogrider, musíte zkontrolovat všechny její komponenty a ověřit si, jestli je sedačka na kole správně namontovaná a žádné součásti nejsou prasklé, uvolněné, chybějící, nebo zlomené.

Vzhledem k velikosti a hmotnosti spojené s přepravou domácího mazlíčka na kole budete možná muset provést rychlou reakci, když zvíře přemístí svou váhu. Vždy je třeba věnovat jízdě mimořádnou pozornost. Je třeba dávat pozor na to, když vašeho psa dáváte nebo vyndaváte do/ze sedačky. Toto by mělo být provedeno na bezpečném místě a mimo dosahu rozptylování ostatními domácími zvířaty.

Počáteční jízdy by měly být krátké, na hladkém terénu a na bezpečném místě. Na sedačce nikdy nenechejte zvíře bez dozoru. Kvůli vyššímu těžišti může kolo spadnout, pokud ho dáte na stojan nebo nezajistíte řádnou podporu. Nesmíte dovolit, aby se váš pes při jízdě rozptyloval. Musíte se zaměřit na bezpečný provoz vaší jízdy, pravidla silničního provozu, prostředí kolem vás a dalších cyklistů, chodců a automobilů.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

13.4. Pro smluvní účely Zákazník souhlasí s tím, že mu všechny souhlasy, oznámení, uveřejnění a jiná komunikace a prohlášení mohou být doručovány elektronicky (tj. například na jeho emailovou adresu), přičemž písemná forma je tím zachována.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 18.8.2018